Domácí bohoslužby pro rodiny s dětmi

Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, vigilie a velikonoční neděle.


Co je potřeba připravit:
 • Najděte si místo, kde budete slavit bohoslužbu. Pokud je to možné, měl by tu být také prostor pro vybudování "velikonoční cesty".
 • Svíčky a zápalky.
 • Kočičky nebo jiné větvičky, nejlépe ve váze; malé ozdoby, velikonoční vajíčka, mašle na zdobení.
 • Vyzdobte místo například pěkným ubrusem, křížem, (dětskou) Biblí.
 • Možná někdo hraje na nástroj? Mohou to být také jednoduchá chrastítka, dřívka atd.
 • Přečtěte si návrh bohoslužby a pasáže z Bible předem, abyste mohli slavit bohoslužbu v klidu.
 • Písně jsou návrhy. Můžete použít písně, které znáte nebo jsou vaše oblíbené.
 • Náš návrh bohoslužby lze samozřejmě přizpůsobit okolnostem!

Zelený čtvrtek

 • Potřebujete mísu/umyvadlo s teplou vodou a ručník.
 • Pokud chcete, můžete uspořádat hostinu. Můžete při ní jíst pokrmy, které se jedí na židovskou sederovou večeři. Recepty najdete na internetu (např. ovocná kaše charoset, nekvašený chléb, vejce, hořké byliny, hroznová šťáva...)

Velký pátek

 • Dřevo (větve), provázek na kříž a pár květin.
 • Dnes není místo pro bohoslužbu nijak zvlášť vyzdobeno.
 • Máte řehtačku? Nebo něco jiného, co vyluzuje podobné zvuky?

Velikonoční noc

 • Ohniště (přenosné, kovová mísa apod.) a lístky papíru, na které napíšete věci, které chcete opustit, které chcete nechat jít (a něco k uhašení ohně).
 • Pro každého malá svíčka, větší (velikonoční) svíčka a zápalky.
 • Miska s vodou
 • Místo ozdobte obzvláště slavnostně, např. krásným ubrusem, křížem, (dětskou) Biblí, květy.

Velikonoční neděle

 • Vyrobte rodinnou velikonoční svíčku (viz také Velikonoční noc), kterou použijete při oslavě. Připravte svíčku pro každého člena rodiny.


Květná neděle - 28. března 2021

Ztišení

(Můžeme zapálit svíčku)

Píseň: Svěř celý život Pánu (EZ 193 sloky 1+4)

Květná neděle! Dnes začíná Svatý týden. Doprovázíme Ježíše na jeho nejdůležitější cestě, od vjezdu do Jeruzaléma až k jeho zmrtvýchvstání. Kdyby touhle cestou Ježíš nešel, nemohl by nám ukázat tak zřetelně, jak moc nás Bůh miluje. Protože však Ježíš touto cestou šel, můžeme si být zcela jisti, že Bůh je vždycky s námi.

Začínáme naši bohoslužbu: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen.

Píseň: Na oslátku malém (Haleluja Amen 101)

Modlitba (můžeme krátce v tichu uvažovat o tom, kde jsme zažili, že Bůh je s námi na všech našich cestách):

Dobrý Bože,

Ježíš se na tebe úplně spolehl na všech svých cestách. Lidé okolo to poznali - protože ani je nenechal Ježíš nikdy osamělé. Proto ho vítali s jásotem. Také my ho chceme přivítat a oslavovat ho. Pomoz i nám objevovat tvoje stopy ve světě a poznávat, že ty jsi vždy s námi. O to tě prosíme skrze Ježíše Krista - Amen.

Uslyšíme z Markova evangelia, jak Ježíš vjel do Jeruzaléma a lidé ho s jásotem vítali:

Mk 11, 1-10 (můžeme převyprávět, přečíst z Bible, z dětské Bible, jednodušší parafráze jako Slovo na cestu atd.)

Přemýšlení a prohloubení zvěsti s dětmi:

Nachystejte si větvičky do vázy a drobné ozdoby (vajíčka, mašličky, atd.).

 • Ježíš vjel do Jeruzaléma na oslu. Osel je pokojné a tiché zvíře. Lidem došlo, že Ježíš je také takový - tichý a pokorný. Že je tu pro ně. Proto ho vítali a oslavovali.
 • Za co bys chtěl Ježíše oslavovat ty? Můžeš to teď říct nahlas. Pověs při tom ozdobu na větvičky (přivaž mašli atd.). Dělej to tak dlouho, dokud tě něco napadá. Můžeš přidat ozdobu i později.
 • Vázu s větvičkami postav na počátek naší "velikonoční cesty". Provázky nebo mašlemi můžeme naznačit naši cestu směrem k Zelenému čtvrtku.

V modlitbě Páně poznáváme, že Bůh - náš Otec, je nám nablízku. Ježíš tuto modlitbu naučil své přátele. (Modlitba Páně může být i zpívaná např. Evangelický zpěvník 583)

Společně: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva navěky. Amen.

Prosba o požehnání:

Bože, Ježíš nám ukázal, že jsi stále s námi. Dej, ať to stále více pociťujeme. A pomoz nám, ať dokážeme předat druhým lidem. Abychom tě mohli všichni společně chválit.

K tomu nám žehnej dnes i celý Svatý týden!

Amen.

Píseň: např. Shalom Chaverim https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/S%C3%A1m-B%C5%AFh-Hospodin-hebrejsk%C3%A1-lidov%C3%A1-Esterle.pdfZelený čtvrtek - 1. dubna 2021

Ztišení

(Můžeme zapálit svíčku)

Píseň:

Dnes začínají velikonoční svátky. Ježíš slavil v Jeruzalémě se svými přáteli poslední společnou večeři a ukázal jim, jak moc je má rád.

Začněme tedy svátky i naši bohoslužbu: Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého. - Amen.

Modlitba:

Dobrý Bože! Doprovázíme Ježíše v nejdůležitějších hodinách jeho života. Dnes uslyšíme, co je pro něj obzvláště důležité. Dej, ať dobře pochopíme a také děláme to, co ukázal svým přátelům. O to tě prosíme skrze Ježíše Krista, našeho Pána a bratra. - Amen.

Uslyšíme z Janova evangelia, jak Ježíš slavil se svými přáteli poslední večeři a také jim pak všem umyl nohy.

J 13,1-15 (můžeme převyprávět, přečíst z Bible, z dětské Bible, jednodušší parafráze jako Slovo na cestu atd.)

Přemýšlení a prohloubení zvěsti s dětmi:

 • Ježíš říká, že chce být náš vzor. Ježíš svým přátelům umyl nohy, jak to tenkrát dělali služebníci. I my máme být takto podobně pro druhé. To považuje Ježíš za velmi důležité. Jak tu můžeme být pro druhé?
 • Jako znamení, že si Ježíše bereme za příklad a chceme tu být pro druhé, to teď také vyzkoušíme. Navzájem si příjemně teplou vodou umyjeme nohy a usušíme si je ručníkem. /Pokud to shledáte přiměřenější, můžete si umýt navzájem ruce./
 • Vylejte vodu a prázdnou mísu můžete postavit na naši "velikonoční cestu". Osušku pak můžete položit jako cestu k Velkému Pátku.

Společně se pomodlíme modlitbu Páně: Otče náš...

Píseň:

Na závěr slavnosti společné jídlo (viz úvod).


Velký pátek - 2. dubna 2021

Ztišení

(Můžeme zapálit svíčku)

Začínáme v úplném tichu.

Včera umyl Ježíš svým přátelům nohy a slavil s nimi hostinu. V noci však přišli vojáci. V zahradě, kam si Ježíš se svými přáteli přišel odpočinout, Ježíše zatkli. Lidem, kteří poslali vojáky, totiž připadal příliš nebezpečný. To proto, že Ježíše všichni poslouchali. A jeho nepřátelé od něj nechtěli slyšet, že mají přestat utlačovat druhé lidi. Nechtěli ztratit svou moc. A také nechtěli mít problémy s Římany, kteří vládli zemi. A tak byl Ježíš zatčen, vyslýchán a odsouzen k smrti. To samozřejmě nebylo spravedlivé! Ale Ježíš neutekl. Chtěl, aby lidé viděli, že všechno, co dělal a co mluvil je pravda. Že Bůh je s námi vždy, ať se děje cokoliv, a že nás miluje.

Víš, co se tenkrát stalo? Vyprávěj!

Pokud chcete, můžete části příběhu nebo celý příběh přečíst z Bible.

Na co by ses rád zeptal? Některé otázky jsou hodně těžké. Na některé otázky není (aspoň nyní) odpověď - snažme se to vydržet.

Pašije podle Jana 18, 1 - 19, 42.

Ježíš zemřel na kříži. To je strašlivé.

S řehtačkami můžeme chvíli dělat hrozný hluk, a tak vyjádřit náš smutek a zlost.

Jako připomínku Ježíšovy smrti vyrobte kříž. Můžete ho ozdobit květinami. Položte ho na naši "velikonoční cestu". Dál cesta nepokračuje. Alespoň zatím.

Píseň:

Volné přímluvné modlitby - po každé prosbě můžeme odpovídat "prosíme tě, vyslyš nás" nebo "slyš naši modlitbu".

Modlitba Páně

Toto vše vkládáme v modlitbě Páně do tvých rukou, Bože: Otče náš, který jsi v nebesích...

Ježíš byl položen do hrobu. Sobota je dnem velkého ticha.

Můžete se třeba na procházce podívat do katolického kostela, zda je tam "Boží hrob". Můžete také vyrobit nebo vyzdobit velikonoční svíci (např. s pomocí barevných plátkových vosků apod.).


Velikonoční noc - 3. - 4. dubna 2021

Ztišení

Je zcela tma, jen ten, kdo čte, má malou baterku.

Nejmladší dítě se ptá: Co je to za zvláštní noc? Proč je všude tma?

Rodič odpovídá: Náš svět je často temný. Na Velký pátek jsme se ponořili do tmy, když byl Ježíš ukřižován. Ale Bůh chce, abychom došli ke světlu. On dokáže tmu rozjasnit. Slyšíme to na začátku Bible, kde se vypráví, že Bůh stvořil svět dobrý a plný světla:

Čtení z Gen 1, 1-5

Píseň:

Nejmladší dítě se ptá: Ale když Bůh stvořil všechno dobré a plné světla, proč se děje tolik špatných věcí?

Ano, máš pravdu, je tu mnoho špatných věcí. Ale také to souvisí s Boží láskou. Stvořil nás lidské bytosti zcela svobodné. To znamená, že se také můžeme rozhodnout, zda budeme jednat dobře nebo špatně. Ale Bůh nás osvobozuje znovu a znovu. Například Izraelité byli v Egyptě otroky a museli pracovat pro své pány. Bůh vyslyšel jejich volání a vyvedl je z Egypta skrze Mojžíše. Židé si to dodnes připomínají.

Čtení z Ex 14,21-22.29-30a

Píseň:

Nejmladší dítě se ptá: Bůh osvobozuje člověka. Ale co zvířata a rostliny? Vždyť trpí celá země...

Ano, to máš pravdu. My lidé neděláme špatné věci jen sobě navzájem, ale i všem ostatním tvorům. Ale Bůh stvořil krásně a dobře celou zemi a trpí také spolu se zvířaty a rostlinami. I on touží po tom, aby vše bylo opět v pořádku. Prorok Izajáš to také cítil a ví, že Bůh chce osvobodit celé stvoření:

Čtení z Iz 55,12-13

Píseň:

Nyní vezměte vše, co nás minulý rok tížilo. (Na papírcích mohou tyto těžkosti být už napsané a připravené dopředu.) Kdo chce, může ještě něco dalšího připsat. To vše spálíme na znamení toho, že nás Bůh osvobozuje. Z ohně pak zapálíme velikonoční svíčku. Ta je znamením Ježíše Krista, který do světa opět přinesl světlo.

Papírky zapálíme či vhodíme do ohně. Od ohně zažehneme velikonoční svíčku. (Můžeme ji postavit do naší "velikonoční cesty" - hle, cesta vede dál!)

Kristus je naším světlem. Když ho následujeme, staneme se také světlem. A můžeme ostatním světlo přinést.

Od velikonoční svíce zapálí jeden z účastníků menší svíčku a plamen předává dalším. Můžeme zapálit i další svíčky, aby se udělalo světlo.

Zpíváme píseň Haleluja (např. https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/Alleluia-Berthier-Taiz%C3%A9.pdf nebo https://evangelickyzpevnik.cz/wp-content/uploads/Haleluja-Gregori%C3%A1nsk%C3%BD-chor%C3%A1l.pdf atd.

Evangelium Mk 16,1-7 (můžeme převyprávět, přečíst z Bible, z dětské Bible, jednodušší parafráze jako Slovo na cestu atd.)

Ještě jednou zazpíváme Haleluja.

Nyní vezměte do ruky mističku s vodou.

Skrze křest patříme Ježíši. Od květné neděle až do dnešní velikonoční noci jsme ho doprovázeli na jeho cestě. To vše, co jsme si připomínali, patří dohromady: Ježíšův život s Bohem a s lidmi, jeho vytrvalost v utrpení, jeho smrt na kříži i vzkříšení. A ve křtu jsme s ním do toho všeho ponořeni i my. To si připomínáme, když se teď označíme vodou.

Předtím se modleme:

(Chvíle ticha pro soustředění k modlitbě.)

Bože, ty, který žiješ a život dáváš! Této noci jsi provedl svůj lid vodou Rudého moře. Vodu jsi zvolil jako znamení věčného života. I nám nabízíš životodárnou vodu. Voda nás očišťuje, tiší naši žízeň. Od té doby, co jsme pokřtěni, patříme do tohoto příběhu tonutí a zanikání, ale také vzkříšení a nového života z vody a Ducha svatého. Za to ti děkujeme a chválíme tě dnes i navěky. - Amen.

(Každý si vodou udělá na čelo křížek (nebo navzájem) nebo se jinak označí, omyje si tvář, ruku apod.)

Otčenáš

Plni radosti a důvěry se společně modlíme modlitbu Páně: Otče náš, který jsi v nebesích...

Prosba o Boží požehnání:

Bože, šli jsme s Ježíšem jeho cestou ke vzkříšení. Jsme plni radosti, že žije! Nyní můžeme slavit Velikonoce, skákat, zpívat a smát se celým svým srdcem! Požehnej všem našim cestám! Požehnej náš celý život! Požehnej naší rodině a přátelům! Požehnej celému světu! Hallelujah! Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Amen.

Píseň:


Velikonoční neděle - 4. dubna 2021

Život zvítězil nad smrtí! Kříž se stal znamením naděje!

Naši bohoslužbu začínáme ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého. - Amen.

Zapálí se velikonoční svíce.

Kriste! - včera ještě v hrobě

a dnes - jsi živý.

Jsi mezi námi!

Kriste, přinášíš světlo do tmy.

Nech své světlo naděje zářit v našem světě i v našich srdcích.

Nyní i navěky.

Amen.

Od velikonoční svíce si každý člen rodinného shromáždění zapálí svoji svíčku. Ze svíček je možno vytvořit kříž.

Může se zazpívat píseň.

Evangelium J 20, 1-18 (můžeme převyprávět, přečíst z Bible, z dětské Bible, jednodušší parafráze jako Slovo na cestu atd.)

Ticho.

Prohloubení zvěsti s dětmi:

Představ si, že jsi něco ztratil, třeba oblíbenou hračku. Nikde není. Hledáš a hledáš a hledáš. Asi se úplně ztratila. Říkáš si asi, že už ji nikdy neuvidíš. Ale pak ji máma nebo táta najdou. To je radost!

Marie Magdalena zažila něco podobného (asi ještě o mnoho překvapivějšího a radostnějšího!) - Potkala jsem se s Ježíšem. Ježíš je živý! - Bylo to, jako by sluneční paprsky prorazily temné mraky. Najednou bylo vše rozjasněné a veselé.

Velikonoční svíce je tu jako znamení, že život zvítězil nad smrtí. O velikonoční noci je zpočátku ještě tma, pak se ale zapálí od ohně velikonoční svíce. Když si od velké svíce zapálíme naše malé svíčky, je najednou všude světlo. Plamen je tu jako znamení Ježíše - on je světlo a naděje.

Modlitba:

Světlo velikonoční svíčky může rozjasnit náš život. Proto se modlíme:

Dobrý Bože,

děkujeme ti za tvého Syna Ježíše Krista. On je světlo světa. Ať nám dává sílu stát se světlem pro druhé, aby se náš svět rozzářil a rozehřál tvou láskou. Požehnej nám a ochraňuj nás, Bože Otče, Synu a Duchu svatý. - Amen.

Společná činnost:

K velikonoční svíčce jsou položeny sluneční paprsky (nastříhaný papír), na ně můžeme malovat nebo psát:

 • Kdo je pro vás slunečním paprskem od Boha? Kdo vám přináší radost? Za koho jsme vděční?
 • Komu pošleš boží paprsek? Kdo potřebuje světlo do života? Za koho prosíme?

Všechny díky i prosby z našich slunečních paprsků vkládáme do modlitby, kterou nás naučil Ježíš: Otče náš...

Požehnání před jídlem:

Bůh je s námi, když se modlíme, když slavíme, když společně jíme.

Proto se modlíme:

Dobrý Bože,

děkujeme ti za stvoření. Děkujeme ti za vajíčka, za mazance a beránky, za chleba, za všechny dobroty, které jsme nachystali. Prosíme tě, požehnej toto jídlo, buď s námi, když si na něm teď budeme společně pochutnávat. Požehnej nás všechny Bůh Otec i Syn i Duch svatý. - Amen.

Píseň:

© 2021 Jana Hofmanová, Marta Sedláčková
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!